We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

U verlaat nu de website om via KBC Neon aan te melden. Wenst u door te gaan? 

Ja Nee

Disclaimer

Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Deze website is eigendom van Truncus Wealth nv, met maatschappelijke zetel Spinnerijstraat 12 te 9240 ZELE, en met ondernemingsnummer 0887.455.176. Truncus is bereikbaar op het generieke e-mailadres info@truncus.eu en op het telefoonnummer +32 52 40 97 40.

De website richt zich enkel tot ingezetenen van België.

Truncus is een Belgische vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Zij is vergund door de Belgische toezichthoudende Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA – Financial Services and Markets Authority ) (www.fsma.be)

Draagwijdte van de informatie en aansprakelijkheid

De inhoud van de website is slechts van algemene aard en louter informatief, ongeacht of deze gegevens van Truncus zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn.

De verspreide gegevens vormen geen professioneel advies, noch een aanbod om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Ze hebben geen contractuele waarde en vormen geen eenzijdige verbintenis van Truncus. Als u geïnteresseerd bent in beleggen, wordt u aangeraden contact op te nemen voor een advies dat rekening houdt met uw specifiek beleggingsprofiel.

Truncus heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van de informatie, gegevens en andere data, en werkt de inhoud van de website op geregelde tijdstippen bij. Niettemin garandeert Truncus u niet dat de op de website verstrekte informatie juist, volledig of actueel is dan wel ononderbroken bereikbaar is. Zonder verificatie of nader advies van Truncus is het gebruik van de aangeboden informatie voor uw eigen rekening en risico. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Truncus de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u Truncus steeds contacteren via de hierboven vermelde contactgegevens.

Door naar de pagina's op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart u expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen. Indien u voormelde bedingen niet wenst te aanvaarden en te erkennen, dient u zich te onthouden van het bezoeken van deze pagina's en de informatie die daarop terug te vinden is. Indien u cliënt bent bij Truncus, dan zijn op de overeenkomst tussen u en Truncus steeds ook meer specifieke algemene voorwaarden van toepassing.

Truncus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan een (in)direct gebruik of raadpleging van deze website of de inhoud ervan, of voor schade geleden door niet beschikbaarheid van de website. Truncus is ook niet aansprakelijk voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van degene die de website gebruikt.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Truncus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze andere websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Truncus of rechthoudende derden.

Truncus behoudt dan ook alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie.

Met uitzondering van het downloaden en printen van de hiertoe aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Truncus, over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website, zullen ter beslechting worden voorgelegd de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.