Configureer Cookies

Cookies & Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Truncus.eu informatie over uw bezoek. Wilt u genieten van een optimale gebruikerservaring? Kies dan voor ‘Accepteer alle cookies’. Truncus.eu bewaart uw cookievoorkeuren. U kan ze op elk moment aanpassen via ‘Voorkeuren instellen’. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
cc-hide 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u alle cookies accepteert.
cc-cookie-necessary 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u enkel de noodzakelijke cookies accepteert.
cc-cookie-marketing 30 dagen Deze cookie wordt geplaatst indien u de marketingcookies accepteert.
cc-cookie-analytics 30 dagen Deze cookie wordt geplaats indien u de analytische cookies accepteert.
frontend_language 30 dagen Zo blijft uw taalvoorkeur bewaard, opdat u het niet bij elk bezoek opnieuw moet kiezen.
PHPSESSID Sessie Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. 

Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.

Toon cookies

Cookie Name Expiration Time Description
_ga 2 jaar Gebruikersidentificatie voor de analyse van websitebezoeken.
_gid 24 uur Volgt uw pad door website voor de analyse van websitebezoeken.
_gat 1 minuut Verzoekrate beperken voor de analyse van websitebezoeken.
AMP_TOKEN 30 seconden tot 1 jaar Bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. 
_gac_<property-id> 90 dagen Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt.
__utma 2 jaar

Het aantal keer dat u de Website bezoekt, wanneer uw eerste bezoek en wanneer uw laatste bezoek was. 

__utmb, __utmc

__utmb vervalt na elke sessie, __utmc 30 minuten na het laatste paginabezoek

Tijdstip wanneer u de Website binnenkomt en wanneer u hem verlaat. 
__utmt 10 minuten Verlaagt de aanvraagsnelheid van de service, waardoor de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer beperkt wordt. 
__utmv 2 jaar Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.  
__utmz 6 maanden Waar u vandaan komt, welke zoekmachine u gebruikt, op welke link u geklikt hebt, welke zoekwoorden u gebruikte en waar en wanneer u zich bevond toen u de Website binnenkwam.

Via marketingcookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de website als derden inzicht in de campagneprestaties. Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan.

Toon cookies

Cookie Vervaltermijn Inhoud en doel
e 2 jaar Delen van artikels op social media. Deze cookie houdt bij of u via de Website artikels deelt op sociale media via de share buttons.
c_id 1 maand Facebook ID voor authentificatie. 

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze updates.

Je bent met success ingeschreven op de nieuwsbrief.

05 mrt '21 De effectentaks 2.0: tweede keer, goede keer?

Voor de vierde maal in 10 jaar tijd onderneemt de federale regering een nieuwe poging om vermogende Belgen extra te doen bijdragen, zij het dit keer onder het mom van een solidariteitsbijdrage of sterkeschoudertaks. Eenmaal wat van dichterbij bekeken, stellen we vast dat deze nieuwe heffing niet meer is dan een reanimatie van de eind vorig jaar vernietigde effectentaks, zij het dat deze versie 2.0 het op bepaalde punten over een andere boeg gooit in vergelijking met haar voorganger.

Wie is wel en niet onderworpen aan de taks?

Voortaan zullen niet alleen effectenrekeningen van natuurlijke personen worden belast, maar ook rekeningen van rechtspersonen en oprichters van juridische constructies zoals stichtingen en fonds dédiés (gepersonaliseerd TAK23-product). Daardoor zullen voortaan ook ondernemingen, regionale en lokale overheden, universiteiten en zelfs vakbonden aan de nieuwe heffing onderworpen worden.

Opnieuw maakt het daarbij weinig verschil of men Belgisch of buitenlands resident is. Samengevat geeft dit vanaf 1 januari het volgende resultaat:

  • Voor Belgische rijksinwoners (zowel voor de natuurlijke personen als voor vennootschappen) geldt de heffing zowel voor effectenrekeningen aangehouden bij Belgische tussenpersonen als voor effectenrekeningen aangehouden bij buitenlandse tussenpersonen;
  • Voor niet-inwoners (zowel voor de natuurlijke personen als voor vennootschappen) zullen alleen de effectenrekeningen aangehouden bij Belgische tussenpersonen in aanmerking komen. Een uitzondering wordt andermaal voorzien voor niet-inwoners die zich kunnen beroepen op een dubbelbelastingverdrag waarbij de heffingsbevoegdheid op vermogensbestanddelen wordt toegekend aan de woonstaat;
  • Effectenrekeningen aangehouden door buitenlandse entiteiten die worden geviseerd door de Kaaimantaks vallen ook binnen het toepassingsgebied. Meer specifiek gaat het daarbij om enerzijds buitenlandse effectenrekeningen van een geviseerde buitenlandse structuur (in hoofdzaak trusts en buitenlandse laagbelaste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid) waarvan de oprichter een Belgische rijksinwoner is of om Belgische effectenrekeningen van een buitenlandse geviseerde structuur ongeacht wie de oprichter is;
  • Tot slot werd last minute het toepassingsgebied uitgebreid naar effectenrekeningen aangehouden in België en in het buitenland door een Belgische vaste inrichting van een niet-inwoner (bv. een lokale bedrijfsvestiging van een buitenlandse onderneming), maar enkel voor zover de effectenrekeningen deel uitmaken van het bedrijfsvermogen van inrichting en België ook heffingsbevoegd blijkt te zijn onder het toepasselijk dubbelbelastingverdrag.

Welke effecten worden nu getroffen door de taks?

Vanuit de idee ondernemen niet te ontmoedigen, kiest de Belgische regering er opnieuw voor om aandelen op naam vrij te stellen. De meeste bedrijfsleiders of aandeelhouders van kmo’s en familiebedrijven houden hun aandelen aan in een aandelenregister en niet op een effectenrekening. Voor zover het goede nieuws…

Immers is de scope van deze nieuwe effectentaks veel breder dan de voorganger en zullen alle financiële instrumenten aangehouden op een effectenrekening worden belast. Bijgevolg vallen bv. turbo’s en trackers ook onder het toepassingsgebied van de taks. Het bedrag in cash van een effectenrekening wordt voortaan geviseerd. De heffing is ook van toepassing op houders van een beleggingsverzekering (TAK23) of investering in private equity aangehouden op effectenrekening.

Op welke wijze wordt de taks berekend?

Vanaf nu wordt de effectentaks geheven op het niveau van de effectenrekening zelve. Een effectenrekening van bv. 1,6 miljoen euro aangehouden door een maatschap of onverdeeldheid met vier achterliggende personen wordt hierdoor nu wel getroffen waar dit onder het oude regime niet het geval was. De grens van 500.000 EUR bestaat niet meer. Voortaan zullen effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro worden getroffen, ongeacht het aantal titularissen.

Echter zal voormelde grens geen toepassing vinden in het geval van een TAK23. Hier wordt namelijk de globale effectenrekening van de verzekeringsmaatschappij getroffen en niet het verzekeringscontract an sich. Aldus zal dergelijk verzekeringsproduct altijd getaxeerd worden.

Het tarief van de taks bedraagt 0,15% vanaf de eerst euro. Er werd wel voorzien in een afwijkende regeling voor de dossiers met een waarde tussen 1 miljoen euro en 1.015.228 euro.

Voor het berekenen van de gemiddelde waarde wordt zoals voorheen een 'foto' genomen op het einde van elk kwartaal. Normaliter zou 31 december het eerste ijkpunt zijn maar aangezien de nieuwe effectentaks pas in 2021 in werking is getreden, zal het eerste aanslagjaar pas starten op 31 maart om vervolgens te eindigen per 30 september van dit jaar. De referentieperiode kan korter zijn ingeval van een sluiting van de effectenrekening of indien de titularis verhuist van België naar een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten dat de bevoegdheid tot heffing op vermogen toekent aan de dan nieuwe woonstaat.

Wie staat in voor de heffing van de taks?

Voor effectenrekeningen aangehouden bij Belgische financiële instellingen zullen deze tussenpersonen opnieuw instaan voor de berekening en inhouding van de taks. In de gevallen waar de taks niet werd ingehouden, is het aan de titularis(sen) zelf om een aangifte te doen en de taks te betalen aan de fiscale administratie. Een ‘opt-in procedure’ zoals die van toepassing was bij de effectentaks 1.0 wordt dit keer niet aangeboden. Immers de titularis wordt niet meer geviseerd maar wel de effectenrekening in globo. Bijgevolg moet de titularis de gemiddelde waarden op effectenrekeningen ook niet meer optellen om na te gaan of de drempel van 1 miljoen euro werd overschreden. Aldus zullen de achterliggende titularissen voortaan zelf moeten becijferen hoe ze de last van deze nieuwe taks onder de medetitularissen gaan verdelen.

Is er een uitweg?

Het wetsontwerp werd op 11 februari jongstleden in het federaal parlement goedgekeurd en is op 26 februari in werking getreden. Evenwel zijn er een aantal antimisbruikbepalingen voorzien die retroactief toepassing zullen vinden op eventuele ontsnappingspogingen van titularissen en dit vanaf 30 oktober 2020, precies de datum waarop de eerste berichtgeving omtrent de gerepareerde effectentaks het levenslicht zag.

In het kort worden acties die de belastingplichtige zou verrichten om ervoor te zorgen dat de gemiddelde waarde van zijn effectenrekening zou dalen onder de drempel of niet verder zou stijgen (en de taks bijgevolg niet verder zou oplopen) in bepaalde gevallen weerlegbaar en zelfs soms onweerlegbaar vermoed belastingontwijking in te houden. De voornaamste zijn:

Onweerlegbaar (geen enkel tegenbewijs mogelijk):       

  • Het splitsen van een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen aangehouden bij dezelfde financiële tussenpersoon;
  • De omzetting van belastbare financiële instrumenten aangehouden op een effectenrekening naar financiële instrumenten op naam.

Weerlegbaar:

  • Het splitsen van effectenrekeningen waarbij effecten worden verplaatst tussen rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of naar rekeningen bij een andere financiële tussenpersoon;
  • Het openen van effectenrekeningen waarbij effecten worden gespreid tussen rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of bij een andere financiële tussenpersoon;
  • Het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam worden geplaatst;
  • De omzetting van belastbare financiële instrumenten in effecten op naam zodat ze niet langer op een effectenrekening worden aangehouden (vooral een potentiële discussie wanneer de omzetting plaatsvindt in situaties waar het gebruikelijk is dat de effecten gedematerialiseerd worden aangehouden en de omzetting geen betrekking heeft op aandelenparticipaties in (vaak) familiale vennootschappen die voor de lange termijn of voor controle worden aangehouden).

In voormelde weerlegbare gevallen zal de fiscus aannemen dat de titularis dit doet om de effectentaks te vermijden. Bijgevolg zullen er objectief verifieerbare elementen moeten voorgelegd kunnen worden of het onheil is geschied. Indien de net opgesomde geviseerde handelingen echter deel zouden uitmaken van een ruimere successieplanning of vermogensreorganisatie – waar duidelijk het civiele motief primeert op het fiscale voordeel –  kan mogelijks het pleidooi ten aanzien van de fiscus gewonnen worden. De praktijk zal het echter moeten uitwijzen of de administratie hierin volgt of ze er een welles-nietesspel van zullen maken.

Zal de taks opnieuw vernietigd worden?

In december 2020 heeft de Raad van State zich alvast kritisch uitgelaten over onder meer de antimisbruikbepaling. Er werd aangedrongen op een ernstige heroverweging ervan. Omwille van het feit dat de taks enkel een budgettair doel dient, is het volgens de Raad van State not done dat de bewijslast wordt omgedraaid en de titularissen moeten aantonen dat er geen fiscaal misbruik in het spel is. Daarbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar een advies van de Inspectie Financiën dat duidelijk stelt dat de uitsplitsing van effectenrekeningen ook ingegeven kan zijn door de legitieme bedoeling van het spreiden van risico's. De roep van de Raad van State is door de regering (voor de zoveelste keer) onder de mat geveegd. Ook wordt de motivering van de grens van 1 miljoen euro in vraag gesteld.

Of de nieuwe ‘vermogentaks 4.0’ (na de Di-Rupo taks van 4% - speculatietaks - effectentaks 1.0) hetzelfde lot te wachten staat, zal afhangen van het Grondwettelijk Hof en de witte ridder die de toekomstige vernietigingsprocedure aanhangig zal maken. To be continued for sure…

Schrijf me in op de nieuwsbrief