We gebruiken cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. OK

Truncus Wealth NV stelt u graag het Truncus Equity Investment Fund voor, een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Deze wordt door Truncus Wealth NV gepromoot waarbij Capfi Delen Asset management NV als beheersvennootschap optreedt. Hoewel het begrip "fonds" kan verwijzen naar een bevek in zijn geheel, wordt het begrip "fonds" verder enkel gebruikt voor het compartiment Truncus Equity Investment Fund. 

Doel & investeringsbeleid

Het fonds streeft naar een duurzame vermogensaangroei waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven, zonder beperking in termen van geografie of marktkapitalisatie. De investeringen gebeuren op de principes van “investeren met een veiligheidsmarge” waarbij op basis van fundamentele bottom-up analyse gezocht wordt om structureel kapitaalsverlies op termijn te vermijden. Bij een bottom-up strategie staat het bedrijf centraal. Het management, het business model, de groeivooruitzichten, de cashflow generatie en andere bedrijfskenmerken worden doorgelicht. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de sector of huidige economische omstandigheden.

Investeren met een veiligheidsmarge betekent dat de investeringen binnen het investeringsproces gekenmerkt worden door een lage of onbestaande schuldpositie, een sterk en duurzaam businessmodel, een performante bedrijfsleiding, stabiele cash flows en bovenal een voldoende lage beursnotering bij aankoop.

Hierdoor wordt het nodige comfort gevonden ook al behelst het fonds een 100% aandelen fonds en is er geen bescherming van het geïnvesteerde kapitaal. De NIW ( Netto Inventaris Waarde) is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NIW kan geconsulteerd worden op www.beama.be.

Het fonds is tot stand gekomen op basis van een aantal vermogende families waar er reeds een duurzame relatie mee is opgebouwd, die als ankerinvesteerders optreden en die zich volledig kunnen terugvinden in de investeringsaanpak van de beheerder van de beleggingsportefeuille. Deze is er één waarbij we absolute vermogensaangroei nastreven weliswaar over een termijn van meer dan 7 jaar.

Als teken van vertrouwen en engagement heeft het management van TRUNCUS en diens familie bovendien zelf een belangrijke investering in het fonds die de 2,5 mio euro overstijgen.

Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, ICB(E)’s, warranten, opties geldmarktinstrumenten of cash en het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Deze derivaten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezelijken. Enerzijds om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen en anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).

Het fonds zal maximum 25% in rentedragende beleggingen investeren indien nodig (Cash, geldmarktinstrumenten, obligaties, converteerbare obligaties en andere vastrentende effecten).

Kenmerken

U kan op elke Belgische beursdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. De orders worden wekelijks afgesloten op dinsdag en de berekening van de koers gebeurt wekelijks op woensdag. Aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen kan de waarde van het fonds sterk fluctueren. Er is geen eindvervaldatum, de looptijd van het fonds is bijgevolgd onbeperkt. Een beleggingshorizon van 7 jaar wordt aanbevolen.

Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en de essentiële beleggersinformatie te lezen. U vindt deze documenten onder de wettelijke informatie. U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

A-klasse Geen minimum, voor natuurlijke personen en rechtspersonen
T-klasse Voor klanten bij Truncus Wealth NV
I-klasse Minimum inschrijving: 2 500 000€
Instapvergoeding Maximum 3%
Uitstapvergoeding

Maximum 0,5%

Beheersvergoeding

Maximum 1,25%

Lopende kosten

A klasse: 1,54%
T klasse: 1,29%
I klasse: 1,06%

Performance fee

20% op de toename van de koers van de netto-inventariswaarde boven 10% op jaarlijkse basis. Voor meer informatie: zie prospectus

Beurstaks

0% bij instap; 1,32% bij uitstap (max. €4000)

Reynders taks Meerwaardebelasting van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentend gedeelte van de kapitalisatiedeelbewijzen van een compartiment dat meer dan 10% van zijn vermogen heeft belegd in vastrentende producten.

 

Bijkomende informatie

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico, kredietrisico, inflatierisico en kapitaalrisico.

  • Het marktrisico houdt in dat de NIW van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
  • Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
  • Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
  • Het kredietrisico bestaat erin dat een schuldenaar ten opzichte van het compartiment zijn verplichtingen niet nakomt.
  • Het inflatierisico betekent dat de waarde van het compartiment negatief beïnvloed kan worden door de inflatie.
  • Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.
  • Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via katrien.yde@truncus.eu of info@truncus.eu. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

 

Koen Steeland

Managing Partner

Bio